Privacyverklaring

Deze “Privacyverklaring” regelt de verwerking van uw persoons-en organisatie gegevens via de websites www.maninfo.be; www.traininginfo.be; www.audit-kmo-portefeuille.be; www.trainup.be; www.trainup.eu; www.trainingroi.eu, www.trainerscorner.be; www.qfor.org; www.formbase.eu; www.repquest.com; www.certup.be en regelt eveneens het gebruik van cookies op deze Websites. Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoons-en organisatie gegevens worden verwerkt. Het doorgeven van uw persoons-en organisatie gegevens impliceert uw uitdrukkelijk en geïnformeerd akkoord met de verwerking van persoons-en organisatie gegevens en bijgevolg ook uw volledige kennis van deze Privacyverklaring; we raden u aan om een kopij van deze Privacyverklaring te bewaren (ctrl+s) of af te drukken (ctrl+p) om op een later moment nog eens te consulteren.

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Management Information NV met maatschappelijke zetel te Ninoofsesteenweg 1078 bus 1, 1080 Brussel, ingeschreven bij de KBO met nummer 0441 240 033 en haar dochterondernemingen:
  • Q For EESV, Ninoofsesteenweg 1078 bus 2, 1080 Brussel, KBO 0462 786 406
  • Reqpuest NV, Ninoofsesteenweg 1078 bus 1, 1080 Brussel, KBO 0668 359 197
  • CertUp NV, Ninoofsesteenweg 1078 bus 2, 1080 Brussel, KBO 0449 917 177
(hierna: “Verantwoordelijke”, “Wij” of “ManInfo”) zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoons-en organisatie gegevens op de websites www.maninfo.be; www.traininginfo.be; www.audit-kmo-portefeuille.be; www.trainup.be; www.trainup.eu; www.trainingroi.eu, www.trainerscorner.be, www.qfor.org; www.formbase.eu; www.repquest.com; www.certup.be hierna “Websites”. 1.2. Uw gegevens zullen verwerkt worden conform de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Wet van 13 juni 2005 op de elektronische communicatie. 1.3. De Websites van ManInfo kunnen links bevatten naar externe websites die beheerd worden door andere ondernemingen. Hou er rekening mee dat de richtlijnen beschreven in deze Privacyverklaring niet van toepassing zijn op de informatie verzameld op andere websites. 1.4. Door aan ManInfo persoons-en organisatie gegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop ManInfo persoons-en organisatie gegevens verzamelt, verwerkt en beheert zoals hieronder beschreven. 1.5 Als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoons-en organisatie gegevens heeft Maninfo een verklaring afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Artikel 2 – Persoons-en organisatie gegevens

2.1. Gegevens die u aan ons geeft De persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft, houden voornamelijk uw naam en voornaam, uw geslacht/aanspreektitel, uw emailadres, uw firmanaam, uw functie, uw telefoon nummers, en gevolgde opleidingen met de details ervan en evaluatie. Organisatie gegevens die u aan ons doorgeeft dienen tot het opmaken van offerte en het uitvoeren van audittrajecten en tot up to date opleiding’s en consulting aanboden. 2.2. Gegevens die automatisch worden verzameld Bepaalde gegevens worden verzameld aan de hand van cookies: zie hieronder voor de Cookie Policy. Sommige informatie wordt ook verzameld zonder gebruik van cookies. Deze gegevens kunnen enkel geraadpleegd worden door ManInfo. Deze informatie houdt in: 1°) TCP/IP-adres 2°) het type en de versie van uw navigatiesysteem, en 3°) het laatst geopende venster op internet.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden: De persoons- en organisatie gegevens worden verwerkt om:
  • De Diensten (alle verstrekte informatie, cursus, webinar, videos en de tests worden gezamenlijk “Diensten” genoemd) op de Websites aan te bieden;
  • marktonderzoek te doen en de technische en intrinsieke kwaliteit van de diensten te verhogen;
  • u informatie te verstrekken over toekomstige diensten die u zouden kunnen interesseren;
  • de Websites technisch te beheren;
  • na het verifiëren van het anoniem karakter van de gegevens, statistieken op te maken of een onderzoek te voeren naar het aantal bezoeken op de verschillende onderdelen van de Websites.
3.2. Commerciële doeleinden: Uw persoonsgegevens mogen worden gebruikt voor direct marketing-doeleinden voor zover u hiertoe uw uitdrukkelijk instemming heeft verleend door het overeenkomstige hokje aan te vinken. U heeft het recht om hier te allen tijde verzet tegen aan te tekenen en u krijgt tevens de mogelijkheid om zich gemakkelijk uit te schrijven door op de daartoe voorziene link in de email te klikken. 3.3. Doorgifte aan derden: Uw persoonsgegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld door Maninfo en zullen niet aan derden worden doorgegeven.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ManInfo bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

Artikel 5 – Uw rechten als betrokkene

5.1. Recht van toegang en inzage: U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken. 5.2. Recht van verbetering en verwijdering: U bent vrij om uw persoons- en organisatie gegevens al dan niet mee te delen aan ManInfo. Daarnaast hebt u steeds het recht om ManInfo te verzoeken uw persoons- en organisatie gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoons- en organisatie gegevens, bepaalde diensten en producten niet meer leverbaar zijn. 5.3. Recht van verzet: U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoons- en organisatie gegevens, indien u meent dat daartoe ernstige en rechtmatige redenen toe zouden bestaan. U kunt zich niet verzetten tegen de verwerking van uw persoons- en organisatie gegevens indien deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en de nakoming door ManInfo van haar contractuele verplichtingen. Betreffende de verwerking voor direct marketing-doeleinden, mag u zich te allen tijde verzetten zonder motivering van uw beslissing. 5.4. Uitoefening van rechten: U kunt uw rechten uitoefenen door ManInfo te contacteren per email op info@maninfo.be of per brief op het onderstaand adres: Management Information NV Ninoofsesteenweg 1078 bus 1 B-1080 Brussel Teneinde de vertrouwelijkheid van uw gegevens te vrijwaren, houden wij eraan om uw identiteit te verifiëren bij het uitoefenen van uw rechten. Wij verzoeken u om steeds een kopij van uw identiteitskaart en volmacht voor rechtspersoonlijkheden als bijlage bij te voegen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. ManInfo heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. 6.2. In geen geval kan ManInfo aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. 6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en paswoord te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Websites van uw computer, IP-adres, uw identificatiegegevens, de vertrouwelijkheid ervan, …

Artikel 7 – Cookies

7.1. Gebruik van Cookies Een “cookie” is een klein tekstbestand dat verstuurd wordt vanop de Websites van ManInfo en dat bewaard wordt op de harde schijf van uw computer. Zodoende kunnen wij uw voorkeuren onthouden bij het bezoeken van onze Websites. De informatie die middels deze cookies bewaard wordt, kan uitsluitend worden uitgelezen door ManInfo. Onze Websites maken gebruik van Cookies en gelijkaardige technologie om uw voorkeuren te onderscheiden van deze van andere bezoekers op onze Websites. Dit laat ons toe om u een betere ervaring te garanderen bij het bezoeken van onze Websites en om onze Websites tegelijkertijd te verbeteren. Cookies en andere gelijkaardige technologieën staan ons niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Websites identificeren. Cookies maken het ons mogelijk de werking van de Websites te verbeteren, om inzicht te krijgen in de interesses van onze gebruikers en om de doeltreffendheid van de Content (software, materialen, producten, diensten en informatie) van de Websites te meten. We zijn verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruiken, bewaren en uitlezen van cookies en vergelijkbare technologieën op uw computer of mobiel apparaat. Deze Privacyverklaring informeert u op een duidelijke en volledige wijze over de Cookies die wij gebruiken en hun functie. Gelieve de Privacyverklaring goed door te nemen voor informatie over de wijze van verwerking van persoons- en organisatie gegevens op de Websites. Voor het gebruik van niet-functionele cookies hebben wij uw uitdrukkelijke, ondubbelzinnige, geïnformeerde en voorafgaande toestemming nodig. U mag uw voorkeur uitdrukken door op de overeenkomstige knop te drukken. U kunt uw toestemming nadien te allen tijde opnieuw intrekken. 7.2. Soorten Cookies: De wet maakt een verschil tussen functionele en technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds. Functionele en technisch noodzakelijke cookies zijn cookies die de goede werking van de Websites verzekeren (bijv. cookies voor login en registratie, taalvoorkeuren). Niet-functionele cookies zijn cookies die kunnen worden geplaatst voor statistische doeleinden, social targeting, behavioural advertising en andere commerciële doeleinden. 7.3. Uw toestemming: Bij uw eerste bezoek aan de Websites informeren wij u over het gebruik van cookies door middel van een pop-up boodschap. Het aanvinken/aanklikken van kennisname betekent uw toestemming. Voor het gebruik van functionele en technisch noodzakelijke cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming niet nodig. Nochtans kunt u nadien steeds verkiezen om deze cookies uit te schakelen. 7.4. Welke cookies worden op de Websites gebruikt? Functionele cookies
Naam Domein Doel Geldigheid
PHPSESSID maninfo.be; qfor.org; .traininginfo.be; .audit-kmo-portefeuille.be; trainup.be; .trainup.eu; .trainingroi.eu; trainerscorner.be; formbase.eu; repquest.com PHP sessie identificatie Tot einde sessie
Niet-Functionele cookies
Naam Domein Doel Geldigheid
__utma maninfo.be; qfor.org; .traininginfo.be; .audit-kmo-portefeuille.be; .trainup.eu; .trainingroi.eu; trainerscorner.be; formbase.eu; repquest.com; certup.be Gebruikt door Google Analytics. Wordt gebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden. De cookie wordt aangemaakt wanneer het javascript wordt uitgevoerd en er geen bestaande __ utma cookies aanwezig zijn. De cookie wordt elke keer bijgewerkt als er gegevens worden verzonden naar Google Analytics. 2 jaar
__utma maninfo.be; qfor.org; .traininginfo.be; .audit-kmo-portefeuille.be; .trainup.eu; .trainingroi.eu; trainerscorner.be; formbase.eu; repquest.com; certup.be idem 2 jaar
__utmb maninfo.be; qfor.org; .traininginfo.be; .audit-kmo-portefeuille.be; .trainup.eu; .trainingroi.eu; trainerscorner.be; formbase.eu; repquest.com; certup.be Gebruikt door Google Analytics. Wordt gebruikt om nieuwe sessies / bezoeken vast te stellen. De cookie wordt aangemaakt wanneer het javascript wordt uitgevoerd en er geen bestaande __ UTMB cookies aanwezig zijn. De cookie wordt elke keer bijgewerkt als er gegevens worden verzonden naar Google Analytics. 30 minuten na aanmaken/bijwerken
__utmc maninfo.be; qfor.org; .traininginfo.be; .audit-kmo-portefeuille.be; .trainup.eu; .trainingroi.eu; trainerscorner.be; formbase.eu; repquest.com; certup.be Gebruikt door Google Analytics. Wordt gebruikt in combinatie met de __UTMB cookies om te bepalen of de gebruiker zich in een nieuwe sessie of bezoek bevindt. Einde browsersessie
__utmt .maninfo.be; .traininginfo.be; .audit-kmo-portefeuille.be; .trainup.eu; .trainingroi.eu; trainerscorner.be; formbase.eu; repquest.com; certup.be Gebruikt door Google Analytics om de web requests te behandelen. 10 minuten
__utmz maninfo.be; qfor.org; .traininginfo.be; .audit-kmo-portefeuille.be; .trainup.eu; .trainingroi.eu; trainerscorner.be; formbase.eu; repquest.com; certup.be/td> Gebruikt door Google Analytics. Slaat de bron of campagne op waarin wordt uitgelegd hoe de gebruiker de Websites bereikt. De cookie wordt aangemaakt wanneer het javascript wordt uitgevoerd en iedere keer worden gegevens verzonden naar Google Analytics. 6 maanden na aanmaken/bijwerken
__utmz maninfo.be; qfor.org; .traininginfo.be; .audit-kmo-portefeuille.be; .trainup.eu; .trainingroi.eu; trainerscorner.be; formbase.eu; repquest.com; certup.be idem idem
_ga maninfo.be; qfor.org; .traininginfo.be; .audit-kmo-portefeuille.be; .trainup.eu; .trainingroi.eu; trainerscorner.be; formbase.eu; repquest.com/td> Gebruikt door Google Analytics. Wordt gebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden. 2 jaar
_gat maninfo.be; qfor.org; .traininginfo.be; .audit-kmo-portefeuille.be; .trainup.eu; .trainingroi.eu; trainerscorner.be; formbase.eu; repquest.com; certup.be Gebruikt door Google Analytics om de web requests te behandelen. 10 minuten
wordpress_logged_in cookie audit-kmo-portefeuille.be; repquest.com Gebruikt door WordPress om te behouden of de gebruiker van de Academy ingelogd is 2 weken
wordpress_test_cookie audit-kmo-portefeuille.be; repquest.com Gebruikt door WordPress tijdens het login proces om de te testen of de browser toelaat opslag van cookies Einde browsersessie
Vimeo cookies .player.vimeo.com en .vimeo.com Vimeo (gebruikt door audit-kmo-portefeuille voor afspelen van video’s) gebruikt een aantal cookies eens dat u een video afspeelt. Leer meer op https://vimeo.com/privacy
Voor cookies van derden (Google Analytics) verwijzen wij naar de verklaringen van deze derden op hun respectieve website. Opgelet, wij hebben geen invloed op de inhoud van deze verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derden.

Artikel 8 – Toepasselijk Recht & Bevoegde Rechtbank

8.1. Deze Privacyverklaring wordt beheerd, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving die exclusief van toepassing is op ieder mogelijk geschil. 8.2. De hoven en rechtbanken te Brussel of Dendermonde zijn exclusief bevoegd voor ieder geschil dat zou rijzen uit de interpretatie of toepassing van deze Privacyverklaring.

Artikel 9 – Goedkeuring

Door het gebruik van de Websites, door de instemming met het Cookiegebruik in het waarschuwingskader bij uw eerste bezoek of bij het aanpassen van uw Cookievoorkeuren en door de instemming met de verwerking van uw persoons-en organisatie gegevens door het aanvinken van het daartoe voorziene hokje, verklaart u zich akkoord met de overeenkomstige bepalingen van de huidige Privacyverklaring en gaat u akkoord met de verzameling en verwerking door ManInfo van uw persoons-en organisatie gegevens en het gebruik van Cookies in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

CONTACTEER ONS

Management Information nv Ninoofsesteenweg 1078 bus 1 B-1080 Brussel +32 2 414 25 00 info@maninfo.be Algemene voorwaarden v.1.1.5 Privacyverklaring

Copyright © 2017. Management Information. All Rights Reserved.